آدرس: مشهد

36229090 051

قیمت پروفیل z (زد) در کارخانه

ردیف سایز(سانتی متر) وزن هر شاخه (کیلوگرم) ضخامت(میلی متر) طول(متر) قیمت (تومان) نوسانات (تومان)
۱ پروفیل زد ۱۳ ۳۲ ۲.۵ ۶متری تماس بگیرید
۲ پروفیل زد ۱۴ ۳۹ ۳ ۶متری تماس بگیرید
۳ پروفیل زد ۱۶ ۳۵ ۲.۵ ۶متری تماس بگیرید
۴ پروفیل زد ۱۶ ۴۲ ۳ ۶متری تماس بگیرید
۵ پروفیل زد ۱۸ ۳۱ ۲ ۶متری ۴۰,۲۰۰
۶ پروفیل زد ۱۸ ۳۹ ۲.۵ ۶متری ۴۰,۲۰۰
۷ پروفیل زد ۱۸ ۴۸ ۳ ۶ متری ۴۰,۲۰۰
۸ پروفیل زد ۲۰ ۳۳ ۲ ۶متری تماس بگیرید
۹ پروفیل زد ۲۰ ۴۱ ۲.۵ ۶متری ۴۰,۲۰۰
۱۰ پروفیل زد ۲۲ ۴۳ ۲.۵ ۶متری ۴۰,۲۰۰
۱۱ پروفیل زد ۲۲ ۵۲ ۳ ۶متری ۴۰,۲۰۰