آدرس: مشهد

36229090 051

Filters Sort results
Reset Apply
محصول
ضخامت
کارخانه
حالت
ابعاد(متر)
قیمت هر کیلوگرم (تومان)
خرید
2
فولاد مبارکه اصفهان
شیت
عرض1
23,600 تومان
2.5
فولاد مبارکه اصفهان
شیت
عرض1
23,000 تومان
3
فولاد مبارکه اصفهان
شیت
1.5*6
23,300 تومان
4
فولاد مبارکه اصفهان
شیت
1.5*6
23,700 تومان
5
فولاد مبارکه اصفهان
شیت
1.5*6
23,150 تومان
6
فولاد مبارکه اصفهان
شیت
1.5*6
22,900 تومان
8
فولاد مبارکه اصفهان
شیت
1.5*6
23,750 تومان
10
فولاد مبارکه اصفهان
شیت
1.5*6
22,500 تومان
12
فولاد مبارکه اصفهان
شیت
1.5*6
23,700 تومان
15
فولاد مبارکه اصفهان
شیت
1.5*6
23,700 تومان
20
اکسین اهواز
شیت
2*6
24,600 تومان
25
اکسین اهواز
شیت
2*6
24,600 تومان
30
اکسین اهواز
شیت
2*6
24,600 تومان
35
اکسین اهواز
شیت
2*6
0 تومان
40
اکسین اهواز
شیت
2*6
24,600 تومان