آدرس: مشهد

36229090 051

قیمت نبشی در کارخانه

ردیف سایز ضخامت(میلی متر) وزن هر شاخه (کیلوگرم) طول(متر) تعداد شاخه (در بندیل) کارخانه قیمت (تومان) نوسانات (تومان)
1 نبشی۳*۳۰*۳۰ ۳ ۷ ۶ متر ۲۵۰ مشهد ۲۹,۵۰۰
2 نبشی۳*۴۰*۴۰ ۳ ۱۰.۵ ۶ متر ۱۸۱ مشهد ۲۹,۲۰۰
3 نبشی۴*۴۰*۴۰ ۴ ۱۴ ۶ متر ۱۴۲ مشهد ۲۹,۲۰۰
4 نبشی۴*۵۰*۵۰ ۴ ۱۷ ۶ متر ۱۱۱ مشهد ۲۸,۹۰۰
5 نبشی۵*۵۰*۵۰ ۵ ۲۲ ۶ متر ۹۰ مشهد ۲۸,۹۰۰
6 نبشی۵*۶۰*۶۰ ۵ ۲۷ ۶ متر ۸۰ مشهد ۲۸,۹۰۰
7 نبشی۶*۶۰*۶۰ ۶ ۳۲ ۶ متر ۵۸ مشهد تماس بگیرید
8 نبشی۶*۷۰*۷۰ ۶ ۳۸ ۶ متر ۵۲ مشهد تماس بگیرید
9 نبشی۷*۷۰*۷۰ ۷ ۴۲ ۶ متر ۴۵ مشهد ۳۰,۶۰۰
10 نبشی۷*۸۰*۸۰ ۷ ۵۰ ۶ متر ۳۸ مشهد ۲۸,۹۰۰
11 نبشی۸*۸۰*۸۰ ۸ ۵۶ ۶ متر ۳۵ مشهد ۲۸,۹۰۰
12 نبشی۸*۹۰*۹۰ ۸ ۶۷ ۶ متر ۳۰ مشهد تماس بگیرید
13 نبشی۹*۹۰*۹۰ ۹ ۷۳ ۶ متر ۲۷ مشهد تماس بگیرید
14 نبشی۱۰*۱۰۰*۱۰۰ ۱۰ ۸۵ ۶ متر ۲۲ مشهد ۲۹,۱۰۰
15 نبشی۱۲*۱۲۰*۱۲۰ ۱۲ ۱۲۵ ۶ متر ۱۶ مشهد ۳۰,۱۰۰
16 نبشی۱۲*۱۳۰*۱۳۰ ۱۰ ۲۸۳ ۱۲ متر ۱۶ اصفهان تماس بگیرید
17 نبشی۱۳*۱۳۰*۱۳۰ ۱۳ ۳۰۴ ۱۲ متر ۱۴ تهران تماس بگیرید
18 نبشی۱۲*۱۴۰*۱۴۰ ۱۴ ۳۵۲ ۶ متر ۱۳ اصفهان تماس بگیرید
19 نبشی۱۵*۱۵۰*۱۵۰ ۱۵ ۴۰۵ ۶ متر ۱۲ اصفهان تماس بگیرید
20 نبشی۱۶*۱۶۰*۱۶۰ ۱۶ ۴۶۱ ۱۲ متر ۱۰ تهران تماس بگیرید

قیمت نبشی در انبار

ردیف سایز ضخامت(میلی متر) وزن هر شاخه (کیلوگرم) طول(متر) تعداد شاخه (در بندیل) کارخانه قیمت (تومان) نوسانات (تومان)
1 نبشی۳*۳۰*۳۰ شکفته ۳ ۸ ۶ متر ۲۵۰ مشهد ۳۰,۰۰۰
2 نبشی۳*۴۰*۴۰ شکفته ۳ ۱۰.۵ ۶ متر 181 مشهد ۲۹,۷۰۰
3 نبشی۴*۴۰*۴۰ شکفته 4 14 ۶ متر ۱۴۲ تهران ۲۹,۷۰۰
4 نبشی۴*۵۰*۵۰ شکفته 4 17 ۶ متر ۱۱۱ مشهد ۲۹,۳۰۰
5 نبشی۵*۵۰*۵۰ شکفته 5 22 ۶ متر ۹۰ مشهد ۲۹,۳۰۰
6 نبشی۵*۶۰*۶۰ شکفته 5 27 ۶ متر ۸۰ مشهد ۲۹,۳۰۰
7 نبشی۶*۶۰*۶۰ شکفته 6 32 ۶ متر ۵۸ مشهد تماس بگیرید
8 نبشی۶*۷۰*۷۰ شکفته 6 38 ۶ متر ۵۲ مشهد تماس بگیرید
9 نبشی۷*۷۰*۷۰ شکفته ۷.۵ 42 ۶ متر ۴۵ مشهد ۳۰,۷۰۰
10 نبشی۷*۸۰*۸۰ شکفته 7 50 ۶ متر ۳۸ مشهد ۲۹,۴۰۰
11 نبشی۸*۸۰*۸۰ شکفته 8 56 ۶ متر ۳۵ مشهد ۲۹,۴۰۰
12 نبشی۸*۹۰*۹۰ شکفته 8 67 ۶ متر ۳۰ مشهد تماس بگیرید
13 نبشی۹*۹۰*۹۰ شکفته 9 73 ۶ متر ۲۷ مشهد تماس بگیرید
14 نبشی۱۰*۱۰۰*۱۰۰ شکفته 10 90 ۶ متر ۲۲ مشهد ۲۹,۸۰۰
15 نبشی۱۲*۱۲۰*۱۲۰ شکفته 12 125 ۶ متر ۱۶ مشهد ۳۰,۶۰۰
16 نبشی۱۲*۱۳۰*۱۳۰ اصفهان 10 283 ۱۲ متر ۱۶ اصفهان تماس بگیرید
17 نبشی۱۳*۱۳۰*۱۳۰ تهران 13 304 ۱۲ متر ۱۴ تهران تماس بگیرید
18 نبشی۱۲*۱۴۰*۱۴۰ اصفهان 14 452 ۶ متر ۱۳ اصفهان تماس بگیرید
19 نبشی۱۵*۱۵۰*۱۵۰ اصفهان 15 405 ۶ متر ۱۲ اصفهان تماس بگیرید
20 نبشی۱۶*۱۶۰*۱۶۰ تهران 16 461 ۱۲ متر ۱۰ تهران تماس بگیرید