آدرس: مشهد

36229090 051

میلگرد ساده در کارخانه

ردیف سایز حالت تعداد شاخه (در بندیل) وزن هر شاخه (6 متری) واحد قیمت قیمت نوسانات (تومان)
1 میلگرد ۶.۵ ساده شاخه ۶ متری ۱۳۰۰ ۱.۵ کیلو تماس بگیرید
2 میلگرد ۸ ساده شاخه ۶ متری ۸۰۰ ۲.۴ کیلو تماس بگیرید
3 میلگرد ۱۰ ساده شاخه ۶ متری ۵۲۰ ۳.۷ کیلو تماس بگیرید
4 میلگرد ۱۲ ساده شاخه ۶ متری ۳۶۰ ۵.۳ کیلو تماس بگیرید
5 میلگرد ۱۴ ساده شاخه ۶ متری ۲۸۰ ۷.۳ کیلو تماس بگیرید
6 میلگرد ۱۶ ساده شاخه ۶ متری ۲۱۰ ۹.۵ کیلو ۳۰,۱۰۰
7 میلگرد ۱۸ ساده شاخه ۶ متری ۱۷۰ ۱۲ کیلو ۳۰,۱۰۰
8 میلگرد ۲۰ ساده شاخه ۶ متری ۱۳۶ ۱۴.۸ کیلو ۳۰,۱۰۰
9 میلگرد ۲۲ ساده شاخه ۶ متری ۱۱۰ ۱۷.۹ کیلو ۳۰,۱۰۰
10 میلگرد ۲۵ ساده شاخه ۶ متری ۸۶ ۲۳ کیلو ۳۰,۱۰۰
11 میلگرد ۲۶ ساده شاخه ۶ متری ۸۲ ۲۵ کیلو ۳۰,۱۰۰
12 میلگرد ۲۸ ساده شاخه ۶ متری ۷۲ ۲۹ کیلو ۳۰,۱۰۰
13 میلگرد ۳۰ ساده شاخه ۶ متری ۶۲ ۳۳.۳ کیلو ۳۰,۱۰۰
14 میلگرد ۳۲ ساده شاخه ۶ متری ۵۶ ۳۷.۹ کیلو ۳۰,۱۰۰
15 میلگرد ۳۴ ساده شاخه ۶ متری ۴۷ ۴۲.۸ کیلو ۳۰,۱۰۰
16 میلگرد۳۶ ساده شاخه ۶ متری ۴۲ ۴۸ کیلو ۳۰,۱۰۰

قیمت میلگرد ساده در انبار

ردیف سایز حالت تعداد شاخه (در بندیل) وزن هر شاخه (۶ متری) کارخانه واحد قیمت قیمت (تومان) نوسانات (تومان)
۱ میلگرد ۶.۵ ساده شاخه ۶ متری ۱۳۰۰ ۱.۵ یزد کیلو ۳۵,۰۰۰
۲ میلگرد ۸ ساده شاخه ۶ متری ۸۰۰ ۲.۴ تهران کیلو ۲۹,۰۰۰
۳ میلگرد ۱۰ ساده شاخه ۶ متری ۵۲۰ ۳.۷ کیان کیلو ۲۸,۵۰۰
۴ میلگرد ۱۲ ساده شاخه ۶ متری ۳۶۰ ۵.۳ ساوه کیلو ۳۶,۵۰۰
۵ میلگرد ۱۲ ساده شاخه ۶ متری ۳۶۰ ۵.۳ یزد کیلو ۳۹,۲۰۰
۶ میلگرد ۱۴ ساده شاخه ۶ متری ۲۸۰ ۷.۳ ساوه کیلو ۳۶,۵۰۰
۷ میلگرد ۱۴ ساده شاخه ۶ متری ۲۸۰ ۷.۳ تهران کیلو تماس بگیرید
۸ میلگرد ۱۶ ساده شاخه ۶ متری ۲۱۰ ۹.۵ ساوه کیلو ۳۶,۵۰۰
۹ میلگرد ۱۶ ساده شاخه ۶ متری ۲۱۰ ۹.۵ تهران کیلو ۳۴,۰۰۰
۱۰ میلگرد ۱۸ ساده شاخه ۶ متری ۱۷۰ ۱۲ ساوه کیلو ۳۶,۵۰۰
۱۱ میلگرد ۱۸ ساده شاخه ۶ متری ۱۷۰ ۱۲ یزد کیلو ۳۹,۲۰۰
۱۲ میلگرد ۲۰ ساده شاخه ۶ متری ۱۳۶ ۱۴.۸ یزد کیلو ۳۹,۲۰۰
۱۳ میلگرد ۲۰ ساده شاخه ۶ متری ۱۳۶ ۱۴.۸ ساوه کیلو ۳۶,۵۰۰
۱۴ میلگرد ۲۲ ساده شاخه ۶ متری ۱۱۰ ۱۷.۹ یزد کیلو ۳۹,۲۰۰
۱۵ میلگرد ۲۲ ساده شاخه ۶ متری ۱۱۰ ۱۷.۹ ساوه کیلو ۳۶,۵۰۰
۱۶ میلگرد ۲۵ ساده شاخه ۶ متری ۸۶ ۲۳ یزد کیلو ۳۹,۲۰۰
۱۷ میلگرد ۲۵ ساده شاخه ۶ متری ۸۶ ۲۳ ساوه کیلو ۳۶,۵۰۰
۱۸ میلگرد ۲۸ ساده شاخه ۶ متری ۷۲ ۲۹ یزد کیلو ۳۹,۲۰۰
۱۹ میلگرد ۳۲ ساده شاخه ۶ متری ۵۶ ۳۷.۹ یزد کیلو ۳۹,۲۰۰