آدرس: مشهد

36229090 051

قیمت میلگرد آجدار در انبار مشهد

ردیف سایز حالت تعداد شاخه (در بندیل) وزن هر شاخه (12 متری) آنالیز واحد قیمت قیمت نوسانات (تومان)
1 میلگرد ۸ آجدار سمنان شاخه ۱۲ متری ۴۰۰ ۴.۷ A2 کیلو تماس بگیرید
2 میلگرد ۸ آجدار سمنان شاخه ۱۲ متری ۴۰۰ ۴.۷ A3 کیلو ۳۱,۲۰۰
3 میلگرد ۱۰ آجدار آریان فولاد شاخه ۱۲ متری ۲۶۰ ۷.۴ A3 کیلو ۳۰,۲۵۰
4 میلگرد ۱۰ آجدار نیشابور شاخه ۱۲ متری ۲۶۰ ۷.۴ A3 کیلو تماس بگیرید
5 میلگرد ۱۲ آجدار شمس شاخه ۱۲ متری ۱۸۰ ۱۰.۶ A3 کیلو ۲۹,۹۵۰
6 میلگرد ۱۲ آجدار نیشابور شاخه ۱۲ متری ۱۸۰ ۱۰.۶ A3 کیلو تماس بگیرید
7 میلگرد ۱۴ آجدار نیشابور شاخه ۱۲ متری ۱۴۰ ۱۴.۵ A3 کیلو ۲۹,۳۰۰
8 میلگرد ۱۶ آجدار نیشابور شاخه ۱۲ متری ۱۰۵ ۱۸.۹ A3 کیلو ۲۸,۳۰۰
9 میلگرد ۱۸ آجدار نیشابور شاخه ۱۲ متری ۸۵ ۲۴ A3 کیلو ۲۸,۳۰۰
10 میلگرد ۲۰ آجدار نیشابور شاخه ۱۲ متری ۶۸ ۲۹.۶ A3 کیلو ۲۹,۳۰۰
11 میلگرد ۲۲ آجدار نیشابور ۵۵ ۳۵.۸ A3 کیلو ۲۸,۳۰۰
12 میلگرد ۲۵ آجدار نیشابور ۴۳ ۴۶.۳ A3 کیلو ۲۹,۳۰۰
13 میلگرد ۲۸ آجدار نیشابور ۳۷ ۵۸ A3 کیلو تماس بگیرید
14 میلگرد ۳۲ آجدار نیشابور ۲۷ ۷۵.۸ A3 کیلو ۱

قیمت میلگرد آجدار فولاد خراسان(نیشابور)

ردیف سایز حالت تعداد شاخه (در بندیل) وزن هر شاخه (12 متری) کارخانه واحد قیمت قیمت نوسانات (تومان)
۱ میلگرد ۸ آجدار سمنان شاخه ۱۲ متری ۴۰۰ ۴.۷ A2 کیلو تماس بگیرید
۲ میلگرد ۸ آجدار سمنان شاخه ۱۲ متری ۴۰۰ ۴.۷ A3 کیلو ۳۱,۲۰۰
۳ میلگرد ۱۰ آجدار آریان فولاد شاخه ۱۲ متری ۲۶۰ ۷.۴ A3 کیلو ۳۰,۲۵۰
۴ میلگرد ۱۰ آجدار نیشابور شاخه ۱۲ متری ۲۶۰ ۷.۴ A3 کیلو تماس بگیرید
۵ میلگرد ۱۲ آجدار شمس شاخه ۱۲ متری ۱۸۰ ۱۰.۶ A3 کیلو ۲۹,۹۵۰
۶ میلگرد ۱۲ آجدار نیشابور شاخه ۱۲ متری ۱۸۰ ۱۰.۶ A3 کیلو تماس بگیرید
۷ میلگرد ۱۴ آجدار نیشابور شاخه ۱۲ متری ۱۴۰ ۱۴.۵ A3 کیلو ۲۹,۳۰۰
۸ میلگرد ۱۶ آجدار نیشابور شاخه ۱۲ متری ۱۰۵ ۱۸.۹ A3 کیلو ۲۸,۳۰۰
۹ میلگرد ۱۸ آجدار نیشابور شاخه ۱۲ متری ۸۵ ۲۴ A3 کیلو ۲۸,۳۰۰
۱۰ میلگرد ۲۰ آجدار نیشابور شاخه ۱۲ متری ۶۸ ۲۹.۶ A3 کیلو ۲۹,۳۰۰
۱۱ میلگرد ۲۲ آجدار نیشابور شاخه ۱۲ متری ۵۵ ۳۵.۸ A3 کیلو ۲۸,۳۰۰
۱۲ میلگرد ۲۵ آجدار نیشابور شاخه ۱۲ متری ۴۳ ۴۶.۳ A3 کیلو ۲۹,۳۰۰
۱۳ میلگرد ۲۸ آجدار نیشابور شاخه ۱۲ متری ۳۷ ۵۸ A3 کیلو تماس بگیرید
۱۴ میلگرد ۳۲ آجدار نیشابور شاخه ۱۲ متری ۲۷ ۷۵.۸ A3 کیلو ۱