آدرس: مشهد

36229090 051

قیمت قوطی و پروفیل سیاه در کارخانه

ردیف سایز ضخامت(میلی متر) وزن هر شاخه (کیلوگرم) طول(متر) واحد قیمت قیمت (تومان) نوسانات (تومان)
۱ قوطی۲۰*۲۰ ۲ ۷ ۶ متری کیلو ۴۰,۰۰۰
۲ قوطی۲۰*۲۰ ۲.۵ ۹ ۶ متری کیلو ۳۹,۲۰۰
۳ قوطی۴۰*۲۰ ۲ ۱۱ ۶ متری کیلو ۴۰,۰۰۰
۴ قوطی۳۰*۵۰ ۲ ۱۵ ۶ متری کیلو ۴۰,۰۰۰
۵ قوطی۳۰*۳۰ ۲.۵ ۱۴.۵ ۶ متری کیلو ۳۹,۲۰۰
۶ قوطی۳۰*۵۰ ۲.۵ ۱۸ ۶ متری کیلو ۳۹,۲۰۰
۷ قوطی۳۰*۶۰ ۲ ۱۷ ۶ متری کیلو ۴۰,۰۰۰
۸ قوطی۳۰*۶۰ ۲.۵ ۲۱ ۶ متری کیلو ۳۹,۲۰۰
۹ قوطی۴۰*۴۰ ۲ ۱۵ ۶ متری کیلو ۴۰,۰۰۰
۱۰ قوطی۴۰*۴۰ ۲.۵ ۱۸.۵ ۶ متری کیلو ۳۹,۲۰۰
۱۱ قوطی۴۰*۸۰ ۲ ۲۳ ۶ متری کیلو ۴۰,۰۰۰
۱۲ قوطی۴۰*۸۰ ۲.۵ ۲۶.۵ ۶ متری کیلو ۳۹,۲۰۰

قیمت قوطی و پروفیل سیاه در انبار مشهد(خین عرب)

ردیف سایز ضخامت(میلی متر) وزن هر شاخه (کیلوگرم) طول(متر) واحد قیمت قیمت (تومان) نوسانات (تومان)
۱ قوطی ۱۰*۲۰ ۲ ۵ ۶ متری کیلو ۴۲,۵۰۰
۲ قوطی ۱۰*۳۰ ۲ ۷.۵ ۶ متری کیلو ۴۲,۴۵۰
۳ قوطی۲۰*۲۰ ۲ ۷ ۶ متری کیلو ۴۲,۴۵۰
۴ قوطی۲۰*۲۰ ۲.۵ ۹ ۶ متری کیلو تماس بگیرید
۵ قوطی۲۰*۴۰ ۲ ۱۱ ۶ متری کیلو ۴۲,۴۵۰
۶ قوطی۲۰*۴۰ ۲.۵ ۱۳.۵ ۶ متری کیلو ۴۲,۰۵۰
۷ قوطی۳۰*۵۰ ۲ ۱۵ ۶ متری کیلو ۴۲,۳۰۰
۸ قوطی۳۰*۵۰ ۲.۵ ۱۸ ۶ متری کیلو ۴۲,۰۰۰
۹ قوطی۳۰*۶۰ ۲ ۱۷ ۶ متری کیلو ۴۲,۳۰۰
۱۰ قوطی۳۰*۶۰ ۲.۵ ۲۱ ۶ متری کیلو ۴۲,۰۰۰
۱۱ قوطی۴۰*۸۰ ۲ ۲۳ ۶ متری کیلو ۴۲,۳۰۰
۱۲ قوطی۴۰*۸۰ ۲.۵ ۲۶.۵ ۶ متری کیلو ۴۲,۰۰۰
۱۳ قوطی۴۰*۴۰ ۲ ۱۵ ۶ متری کیلو ۴۲,۳۰۰
۱۴ قوطی۴۰*۴۰ ۲.۵ ۱۸.۵ ۶ متری کیلو ۴۲,۰۰۰
۱۵ پروفیل جور ۲ ۱۵ ۶ متری کیلو ۴۲,۳۰۰
۱۶ پروفیل جور ۲.۵ ۱۸.۵ ۶ متری کیلو ۴۲,۰۰۰
۱۷ قوطی۲۰*۳۰ ۲ ۹ ۶ متری کیلو ۴۲,۳۰۰
۱۸ قوطی۲۰*۳۰ ۲.۵ ۱۲.۵ ۶ متری کیلو ۴۲,۰۰۰
۱۹ قوطی۵۰*۵۰ ۲ ۲۰ ۶ متری کیلو ۴۲,۳۰۰
۲۰ قوطی۵۰*۵۰ ۲.۵ ۲۵ ۶ متری کیلو ۴۲,۰۰۰
۲۱ قوطی۴۰*۶۰ ۲ ۱۸ ۶ متری کیلو ۴۲,۳۰۰
۲۲ قوطی۴۰*۶۰ ۲.۵ ۲۴ ۶ متری کیلو ۴۲,۰۰۰
۲۳ قوطی۶۰*۶۰ ۲ ۲۴ ۶ متری کیلو ۴۲,۳۰۰
۲۴ قوطی۶۰*۶۰ ۲.۵ ۲۸ ۶ متری کیلو ۴۲,۰۰۰
۲۵ قوطی۷۰*۷۰ ۲ ۲۷ ۶ متری کیلو ۴۲,۳۰۰
۲۶ قوطی۷۰*۷۰ ۲.۵ ۳۱ ۶ متری کیلو ۴۲,۰۰۰
۲۷ قوطی۸۰*۸۰ ۲ ۳۱ ۶ متری کیلو ۴۲,۳۵۰
۲۸ قوطی۸۰*۸۰ ۲.۵ ۳۸ ۶ متری کیلو ۴۲,۰۰۰
۲۹ قوطی۹۰*۹۰ ۲ ۳۵ ۶ متری کیلو ۴۲,۳۵۰
۳۰ قوطی۹۰*۹۰ ۲.۵ ۴۰ ۶ متری کیلو ۴۲,۰۰۰
۳۱ قوطی۹۰*۹۰ ۳ ۴۸ ۶ متری کیلو تماس بگیرید
۳۲ قوطی۱۰۰*۱۰۰ ۲ ۳۸ ۶ متری کیلو ۴۲,۳۵۰
۳۳ قوطی۱۰۰*۱۰۰ ۲.۵ ۴۸ ۶ متری کیلو ۴۲,۰۰۰
۳۴ قوطی۱۰۰*۱۰۰ ۴ ۷۵ ۶ متری کیلو تماس بگیرید
۳۵ قوطی۱۰۰*۱۰۰ ۳ ۵۷ ۶ متری کیلو ۴۲,۰۵۰
۳۶ قوطی۱۲۰*۱۲۰ ۲.۵ ۶۰ ۶ متری کیلو ۴۲,۰۰۰
۳۷ فرانسه ۳ ۲۷ ۶ متری کیلو ۴۲,۵۰۰
۳۸ قوطی۲۰*۶۰ ۲ ۱۶ ۶ متری کیلو ۴۲,۳۰۰