آدرس: مشهد

36229090 051

قیمت تیرآهن در کارخانه

ردیف سایز وزن کارخانه طول(متر) تعداد در هر بسته واحد قیمت قیمت (تومان) نوسانات (تومان)
۱ تیرآهن۱۲ ۱۲۵ ذوب آهن اصفهان ۱۲متر ۴۴ شاخه تماس بگیرید
۲ تیرآهن ۱۴ ۱۵۵ ذوب آهن اصفهان ۱۲متر ۳۶ شاخه ۴,۵۷۳,۰۰۰
۳ تیرآهن۱۶ ۱۹۰ ذوب آهن اصفهان ۱۲متر ۳۰ شاخه ۵,۵۸۶,۰۰۰
۴ تیرآهن۱۸ ۲۲۶ ذوب آهن اصفهان ۱۲متر ۲۴ شاخه ۶,۶۴۵,۰۰۰
۵ تیرآهن۲۰ ۲۶۹ ذوب آهن اصفهان ۱۲متر ۱۸ شاخه ۸,۴۴۷,۰۰۰
۶ تیرآهن۲۲ ۳۱۵ ذوب آهن اصفهان ۱۲متر ۱۶ شاخه ۹,۶۰۸,۰۰۰
۷ تیرآهن۲۴ ۳۶۹ ذوب آهن اصفهان ۱۲متر ۱۴ شاخه ۱۰,۷۷۵,۰۰۰
۸ تیرآهن۲۷ ۴۳۴ ذوب آهن اصفهان ۱۲متر ۱۲ شاخه ۱۲,۶۷۳,۰۰۰
۹ تیرآهن۳۰ ۵۰۷ ذوب آهن اصفهان ۱۲متر ۱۰ شاخه ۱۶,۰۲۱,۰۰۰

قیمت تیرآهن در انبار مشهد

ردیف سایز حالت وزن(کیلوگرم) تعداد در هر بسته استاندارد واحد قیمت قیمت (تومان) نوسانات (تومان)
۱ تیرآهن۱۲ اصفهان شاخه ۱۲ متری ۱۲۵ ۴۴ IPE شاخه تماس بگیرید
۲ تیرآهن ۱۴ اصفهان شاخه ۱۲ متری ۱۵۵ ۳۶ IPE شاخه ۴,۵۰۰,۰۰۰
۳ تیرآهن۱۴ اصفهان سبک شاخه ۱۲ متری ۱۳۸ ۳۶ IPE شاخه تماس بگیرید
۴ تیرآهن۱۴ فایکو شاخه ۱۲ متری ۱۳۵ ۳۶ IPE شاخه ۴,۲۰۰,۰۰۰
۵ تیرآهن۱۶ اصفهان شاخه ۱۲ متری ۱۹۰ ۳۰ IPE شاخه ۵,۶۸۰,۰۰۰
۶ تیرآهن ۱۶ فایکو شاخه ۱۲ متری ۱۷۰ ۲۷ IPE شاخه ۵,۳۷۰,۰۰۰
۷ تیرآهن ۱۸ اصفهان شاخه ۱۲ متری ۲۲۶ ۲۴ IPE شاخه ۶,۸۱۰,۰۰۰
۸ تیرآهن ۲۰ اصفهان شاخه ۱۲ متری ۲۶۹ ۲۴ IPE شاخه ۸,۶۲۰,۰۰۰
۹ تیرآهن ۲۲ اصفهان شاخه ۱۲ متری ۳۱۵ ۲۴ IPE شاخه ۹,۹۰۰,۰۰۰
۱۰ تیرآهن ۲۴ اصفهان شاخه ۱۲ متری ۳۶۹ ۲۴ IPE شاخه ۱۰,۹۵۰,۰۰۰
۱۱ تیرآهن ۲۷ اصفهان شاخه ۱۲ متری ۴۳۴ ۲۴ IPE شاخه ۱۲,۹۵۰,۰۰۰
۱۲ تیرآهن ۳۰ اصفهان شاخه ۱۲ متری ۵۰۷ ۲۴ IPE شاخه ۱۶,۶۵۰,۰۰۰

قیمت تیرآهن فایکو مشهد

ردیف سایز حالت وزن(کیلوگرم) تعداد در هر بسته استاندارد واحد قیمت قیمت (تومان) نوسانات (تومان)
۱ تیرآهن ۱۴فایکو شاخه ۱۲ متری ۱۳۷ ۳۶ ipe شاخه ۴,۲۰۰,۰۰۰  
۲ تیرآهن۱۶ فایکو شاخه ۱۲ متری ۱۷۵ ۲۷ ipe شاخه ۵,۳۷۰,۰۰۰  
۳ تیرآهن ۱۸ فایکو شاخه ۱۲ متری ۲۱۳ ۱۸ ipe شاخه ۶,۳۲۰,۰۰۰

قیمت تیرآهن خیام نیشابور در مشهد

ردیف حالت وزن(کیلوگرم) تعداد در هر بسته استاندارد قیمت (تومان) نوسانات (تومان)
تیرآهن ۱۴ خیام نیشابور شاخه ۱۲ متری ۱۵۳ ۳۳ ipe ۴,۳۲۰,۰۰۰