آدرس: مشهد

36229090 051

قیمت تیرآهن بال پهن (هاش)

ردیف نام سایز(میلی متر) حالت وزن هر شاخه (کیلوگرم) استاندارد توضیحات واحد قیمت قیمت (تومان) نوسانات (تومان)
۱ هاش ۱۰ ۱۲ متری ۲۰۰ IPB کیلوگرم HEA تماس بگیرید
۲ هاش ۱۰ ۱۲ متری ۲۴۰ IPB کیلوگرم HEB ۶۵,۱۰۰
۳ هاش ۱۲ ۱۲ متری ۲۴۰ IPB کیلوگرم HEA ۶۵,۱۰۰
۴ هاش ۱۲ ۱۲ متری ۳۲۰ IPB کیلوگرم HEB تماس بگیرید
۵ هاش ۱۴ ۱۲ متری ۲۹۶ IPB کیلوگرم HEA ۴۵,۱۰۰
۶ هاش ۱۴ ۱۲ متری ۴۰۰ IPB کیلوگرم HEB ۳۰,۱۰۰
۷ هاش ۱۶ ۱۲ متری ۳۶۴ IPB کیلوگرم HEA تماس بگیرید
۸ هاش ۱۶ ۱۲ متری ۵۰۰ IPB کیلوگرم HEB ۳۰,۱۰۰
۹ هاش ۱۸ ۱۲ متری ۴۲۶ IPB کیلوگرم HEA ۴۳,۱۰۰
۱۰ هاش ۱۸ ۱۲ متری ۵۹۰ IPB کیلوگرم HEB ۳۰,۱۰۰
۱۱ هاش ۲۰ ۱۲ متری ۵۱۰ IPB کیلوگرم HEA ۴۷,۱۰۰
۱۲ هاش ۲۰ ۱۲ متری ۷۳۰ IPB کیلوگرم HEB ۵۳,۱۰۰
۱۳ هاش ۲۲ ۱۲ متری ۶۱۰ IPB کیلوگرم HEA ۷۴,۱۰۰
۱۴ هاش ۲۲ ۱۲ متری ۸۵۰ IPB کیلوگرم HEB ۷۰,۱۰۰
۱۵ هاش ۲۴ ۱۲ متری ۷۲۰ IPB کیلوگرم HEA ۷۴,۱۰۰
۱۶ هاش ۲۴ ۱۲ متری ۹۹۸ IPB کیلوگرم HEB ۵۴,۱۰۰
۱۷ هاش ۲۶ ۱۲ متری ۸۲۰ IPB کیلوگرم HEA ۷۰,۱۰۰
۱۸ هاش ۲۶ ۱۲ متری ۱۱۲۰ IPB کیلوگرم HEB ۷۰,۱۰۰
۱۹ هاش ۲۸ ۱۲ متری ۹۲۰ IPB کیلوگرم HEA تماس بگیرید
۲۰ هاش ۲۸ ۱۲ متری ۱۲۴۰ IPB کیلوگرم HEB تماس بگیرید
۲۱ هاش ۳۰ ۱۲ متری ۱۰۵۰ IPB کیلوگرم HEA ۷۲,۱۰۰
۲۲ هاش ۳۰ ۱۲ متری ۱۴۰۰ IPB کیلوگرم HEB تماس بگیرید
۲۳ هاش ۳۲ ۱۲ متری ۱۱۷۰ IPB کیلوگرم HEA تماس بگیرید
۲۴ هاش ۳۲ ۱۲ متری ۱۵۳۰ IPB کیلوگرم HEB ۷۱,۱۰۰
۲۵ هاش ۳۴ ۱۲ متری ۱۲۶۰ IPB کیلوگرم HEA تماس بگیرید
۲۶ هاش ۳۴ ۱۲ متری ۱۶۰۰ IPB کیلوگرم HEB ۷۳,۱۰۰
۲۷ هاش ۳۶ ۱۲ متری ۱۳۵۰ IPB کیلوگرم HEA تماس بگیرید
۲۸ هاش ۳۶ ۱۲ متری ۱۷۰۰ IPB کیلوگرم HEB ۷۳,۱۰۰
۲۹ هاش ۴۰ ۱۲ متری ۱۵۰۰ IPB کیلوگرم HEA ۷۱,۱۰۰
۳۰ هاش ۴۰ ۱۲ متری ۱۸۶۰ IPB کیلوگرم HEB ۷۱,۱۰۰
۳۱ هاش ۴۵ ۱۲ متری ۱۶۸۰ IPB کیلوگرم HEA تماس بگیرید
۳۲ هاش ۴۵ ۱۲ متری ۲۰۵۰ IPB کیلوگرم HEB تماس بگیرید
۳۳ هاش ۵۰ ۱۲ متری ۱۸۶۰ IPB کیلوگرم HEA تماس بگیرید
۳۴ هاش ۵۰ ۱۲ متری ۲۲۵۰ IPB کیلوگرم HEB تماس بگیرید